تماس باما

شماره تلفن شرکت :04432229290

واحد پذیرش داخلی 10

واحد کارت اعتباری ایران کیش داخلی های 11-12-13-14-15-16-17-18-19

واحد مدیریت داخلی 20

واحد روابط عمومی داخلی 25

واحد فروش داخلی 30

واحد خدمات فنی داخلی 33

واحد مالی واداری داخلی 40

واحد سامانه سوخت هوشمند داخلی 44